Bolig

Det vanligste under belgisk husleielov er ni års (!) leiekontrakter. Leietakeren kan imidlertid vederlagsfritt si opp leieforholdet med 3 måneders varsel, forutsatt at leieforholdet har vart i minst 3 år dersom man har Clause Diplomatique. Ved tidligere fraflytting betales en viss kompensasjon, henholdsvis 3, 2, eller1 månedsleie om fraflyttingen skjer første, annet eller tredje år.

Før man flytter inn i “ny” bolig, er det vanlig å la en ekspert foreta en omfattende besiktigelse av boligen. Kostnadene på 2-3000 NOK deles normalt mellom leier og utleier. Innholdet i besiktigelsesrapporten (Etat des Lieux) er viktig om det skulle oppstå diskusjon ved utflytting hvorvidt skader, skruehull o.l. er påført i løpet av leieperioden. Tilsvarende besiktigelse og rapport utføres også i forbindelse med utflyttingen. Det er viktig å sjekke om alle elektrisitet, vann og gass regninger er betalt av tidligere leieboere, ellers må man betale dette.
Ved innflytting (og utflytting) i byleiligheter er det vanlig å benytte “flyttestige”. Denne, samt nødvendig parkeringstillatelse for flyttebilen, kan tas hånd om av flyttebyrået.

Overtagelse av bolig
Eier er i henhold til belgisk lov forpliktet til å overlevere huset/leiligheten i normalt god stand. Utover at huset skal være rent når det overtas, innebærer dette at nødvendige reparasjoner kan kreves uført. Husk at dette bør komme med i kontrakten. Krav om utbedringer må fremmes ved inn- inspeksjon dersom det ikke er gjort før. Dersom arbeider må utføres kan en be om en foreløpig tilstandsrapport, eventuelt foreta ny inspeksjon. Når nøkler overtas, har en akseptert husets tilstand.
Enkelte nordmenn har også opplevd innbrudd i husene sine, heldigvis uten at noen har blitt skadet. Dette må en være forberedt på, og vi anbefaler deg å finne et hus med alarm installert

Alle leiekontrakter skal registreres på et statlig kontor for registrering av leiekontrakter, innen 4 måneder etter signering. Eiendomsmekler vil kunne gi deg adressen til kontoret.

Viktige praktiske forhold i forhold til bolig
Å bo i Belgia er både på godt og vondt litt annerledes enn å bo i Norge. Menneskene er annerledes, kulturen og språket er ulikt, husene er annerledes og dette til sammen gjør at det er en rekke praktiske forhold som løses på en annen måte enn vi er vant til. Nedenfor er det nevnt en del praktiske forhold du skal være klar over i forbindelse med bolig i Belgia.

Alarm, røykvarsler, brannslukningsutstyr: Dersom du ønsker å ha alarm på boligen må dette være et av søkerkriteriene når du ser på hus. Du kan selvfølgelig prøve å få huseieren til å installere alarm, men dette bør da være med i kontrakten. Det er ikke like strenge krav i Belgia som i Norge med tanke på brannvarslings og brannslukningsutstyr, men dersom installering av slikt utstyr er ønskelig må en sørge for at dette kommer med som eget punkt i kontrakten.

Garderobeskap: De fleste boligene i Belgia har svært liten skapplass. En måte å få tak i skap kan være å ta kontakt med noen som du vet skal reise hjem

Elektrisitet, gass, oljefyr, vann, septik: Spenningen i Belgia er tilsvarende som i Norge, 220V. De belgiske jordete kontaktene er imidlertid ulik de norske, noe som medfører at spesielt eldre norske kontakter ikke kan benyttes. Runde norske “ikke jordete” kontakter må byttes ut med små avlange “ikke jordete” kontakter. Dette er aktuelt for lamper, omformere og andre mindre elektriske komponenter.

Vedlikehold av fyranlegg og feiing av eventuell pipe er viktig, og skal i henhold til belgisk regelverk utføres en gang i året på leietakers regning. Ved leie av leilighet er dette vedlikeholdet som regel dekket gjennom felleskostnadene.
Dersom dette vedlikeholdet ikke utføres årlig vil du kunne få en til dels kraftig reduksjon i erstatningsutbetaling ved for eksempel brann. Dette gjelder også erstatning for innbo. Be derfor huseier dokumentere at vedlikeholdet er utført før innflytting.
Det er praktisk å gjøre avtale med et velrenommert firma om fast årlig utførelse av dette vedlikeholdet. NB! Kvittering for utført vedlikehold av fyranlegg og pipe bør oppbevares en annen plass enn i huset, eksempelvis på kontoret.

Vannet i Belgia er meget kalkholdig (hardt) derfor må du være påpasselig med å bruke avkalkningsmiddel i vaskemaskin, oppvaskemaskin og sisterner. For sikkerhets skyld anbefales det imidlertid å benytte avkalkningsmiddel uansett. I tillegg bør kraner og pakninger renses hver måned. Hus med avkalkingsanlegg er å foretrekke, eller man kan be huseier installere et slikt anlegg ved innflytting.

I noen hus er det egen septiktank. Denne må tømmes med jevne mellomrom. Forhør deg med huseier om størrelse på tanken og fremgangsmåte for å tømme denne

Hage og hagehold: Hagen skal vedlikeholdes i leieperioden, og den skal ved hjemreise overleveres i tilsvarende stand som når man overtok den. Leietaker er ansvarlig for at å unngå at noen faller på fortauet dersom det er glatt.
Ansvarsforhold ved leie av hus
Skader som oppstår i leieperioden skal i større grad enn vi er vant til fra Norge dekkes av leietaker, og det oppstår ofte tvister om hvem som skal dekke diverse kostnader. Disse problemstillingene befinner seg i en juridisk gråsone, og problemsaker må vurderes individuelt.
I kontrakten er det ofte listet generelt hvilke reparasjoner som leietaker er ansvarlig for. Dette gjelder hovedsakelig årlig vedlikehold av faste installasjoner som sentralvarmeanlegg, vannmykner, tømming av septiktank, årlig feiing av pipe osv. Oppdukkende reparasjoner som ikke er regulert i kontrakten eller i lov, og som nødvendiggjør innleie av fagfolk, skal i utgangspunktet dekkes av huseier.

Det må poengteres innledningsvis at ved eventuelle uoverensstemmelser om ansvarsforhold bør en prøve å komme til en rimelig løsning med huseier før en går til ubehagelige skritt som trekk i husleie og i verste fall rettssak.

Leietakers ansvar
Leietaker er i leieperioden iht loven forpliktet til å utføre visse former for vedlikehold og mindre reparasjoner. Dette er beskrevet i belgisk lov og til dels tatt inn i kontrakten, og leietaker er personlig ansvarlig for at dette blir utført.

Huseiers ansvar
Huseier skal generelt vedlikeholde huset slik at det holdes i god stand og kan brukes på normal måte. En kan ikke kreve standardforbedringer eller større endringer på boligen i leieperioden.
Dersom skade oppstår på utstyr som inngår i huset som en følge av at utstyret er gammelt, for eksempel hvitevarer, sentralfyr eller varmtvannstank, skal skaden uansett utbedres på huseiers bekostning.

Fremgangsmåte ved feil og mangler
Leietaker er i henhold til kontrakten forpliktet til å varsle huseier om skader som oppstår på hus og leid inventar uansett om reparasjon synes påkrevd eller ikke. Årsaken til dette er eventuelle følgeskader som råte og lignende. Huseier vil også ofte kunne få dekket utbedring av skader gjennom sine forsikringer. Varsel til huseier skal normalt skje skriftlig. Dersom det kun varsles muntlig, bør det ikke komme som en overraskelse om huseieren aldri har hørt om forholdet når huset skal overleveres ved kontraktens utløp.
Sørg også for å få huseiers skriftlige godkjennelse av reparasjon eller nyanskaffelser før slike iverksettes. Dersom huseieren er av den vanskelige sorten, bør du som et grunnlag for en eventuell diskusjon også få en skriftlig vurdering av skaden fra autorisert reparatør før utbedring, eventuelt en skriftlig erklæring på at utbedring ikke er lønnsomt.
Det hender at huseiere unnlater å reagere på slike henvendelser/rapporter. Selv om leietaker kan leve med skaden, må du i slike tilfeller sende en skriftlig rekommandert purring til huseier

Leietaker må klarere alle endringer i huset skriftlig med huseier før de iverksettes. Hvis dette ikke er gjort, kan huseier kreve at huset stilles tilbake til utgangspunktet ved utflytting. Leietaker kan heller ikke forvente å få betalt for eventuelle forbedringer når han flytter ut. Tvert i mot vil han kunne måtte betale erstatning for endringene hvis disse ikke er ønsket av huseier.
Utflytting av bolig
Leieavtaler skal sies opp i rekommandert brev senest 3 måneder før kontraktens utløp. Dette gjelder også tidsbegrensede kontrakter. Alle abonnementer for strøm, telefon, gass osv. må også sies opp.

Som nevnt vil bruk av husekspert ved utflytting danne grunnlag for eventuell erstatning til huseier. Hovedregelen er selvfølgelig at huset skal avleveres i samme stand som det ble overtatt, bortsett fra normal slitasje.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 × five =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>